ليست لودسلهاي مورد تائيديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ليست لودسلهاي تائيد شده توسط اداره كل اندازه شناسي اوزان و مقياسها جهت استفاده در باسكولهاي وسايل نقليه چرخ دار جاده اي