اتاقك توزين
بعد از تكميل مراحل مربوط به ساخت و استقرار باسكول عمليات ساختماني اتاقك باسكول تكميل و جهت استقرار ابزار و تجهيزات الكتريكي آماده مي شود.

فاصله اتاقك توزين بايد از ورودي و خروجي باسكول به يك اندازه باشدا.

جهت جلوگيري از برخورد كاميون با ديواره اتاقك ، فاصله لبه باسكول از لبه اتاقك حداقل بايد 5/1 و حداكثر 5 متر باشد.

پنجره اتاقك توزين طوري تعبيه مي شود كه اپراتور ديد كامل نسبت به وسيله نقليه عبوري از روي باسكول داشته باشد.

در مورد ابعاد اتاقك هيج الزام قانوني وجود ندارد و كافي است فضاي لازم براي استقرار يك ميز و صندلي براي اپراتور و قراردادن پرينتر و نشاندهنده موجود باشد.

نقشه سيم كشي داخل اتاقك توزين توسط شركت به مشتري ارائه مي شود.

مسئوليت ساخت اتاقك و انجام سيم كشي داخل اتاقك به عهده مشتري مي باشد.

لوله گذاري براي سيم لودسلها به سمت اتاقك

پس از جمع شدن سيم هاي لودسل در محل تقاطع پلاتفرم و لوله عبوري به سمت اتاقك از لوله كاندوئيت (به منظور جلوگيري از خرده شدن سيم هاي لودسل توسط حيوانات جونده) استفاده
مي شود.