آیا هر لودسلی كه تاییدیه OIML را داشته باشد
پاسخ این سوال نیز اینگونه می باشد كه استاندارد
OIML لزوماً تعیین كننده این نیست كه لودسل بسیار با كیفیت و دارای مشخصه های فنی بسیار مناسب می باشد بلكه نشاندهنده این موضوع می باشد كه لودسل حداقل استاندارد های لازم را كسب نموده و می تواند بعنوان یك لودسل قابل استفاده باشد ولی از نظر دقت و كلاس لودسل و مشخصه های فنی، لودسل های مختلف كه ساخت شركت های متفاوت می باشند دارای تفاوت های فنی و كیفیتی بسیار فاحش و قابل توجه می باشند از منظر دیگر نیز اغلب تولید كنندگان متفرقه و چینی لودسل بجهت گرفتن تاییدیه OIML  اقدام به تولید یك لودسل با رعایت حداقل استاندارد های تولید می نمایند و پس از گرفتن تاییدیه بقیه لودسل ها بدون رعایت استاندارد تولید می نمایند لذا داشتن تاییدیه  OIML نمی تواند دلیلی كافی برای مناسب بودن لودسل باشد بلكه مشخصه های فنی هر لودسل و شرایط تولید آن بسیار مهم تر می باشد.